Over Stichting Stop Bewust
Alles over Stichting Stop Bewust en de Stichting Stop Bewust stoppen met roken test
Gebruiksvoorwaarden internetdiensten en websites

Deze websites van Stichting Stop Bewust en en alle content daarin worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.
 
Alle rechten op de inhoud van deze website berust bij Stichting Stop Bewust. Behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de website voor.
 
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Stichting Stop Bewust zowel in haar geheel als gedeelten daaruit. Gebruiker mag de inhoud van de website en de zich daarop bevindende testen van Stichting Stop Bewust slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
 
Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.
 
De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van Stichting Stop Bewust en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Stichting Stop Bewust kan echter niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van Stichting Stop Bewust is opgeslagen en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van Stichting Stop Bewust aangeboden informatie.

Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Stichting Stop Bewust. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik van de link te maken.

Zij gingen u voor:
025029